piątek, 14 lipca 2023

Ogłaszamy nabór na stanowisko pracy: Kierowca autobusu


Warunki pracy:


Stanowisko: Kierowca autobusu

Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Wymiar czasu pracy: pełny wymiaru etatu

 

Zakres obowiązków:

 • przejazdy na określonej trasie wg ustalonego grafiku
 • kulturalna obsługa pasażerów
 • dbałość o powierzone mienie

 

Wymagania:

Wykształcenie: min. podstawowe

Umiejętności i uprawnienia:

 • prawo jazdy kategorii D,
 • świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
 • Świadczenia z ZFŚS.
 • Praca w systemie równoważnym (do 12 godz. na dobę).

 

Dane Pracodawcy:


Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
Adres: ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Damian Mycan
Numer telefonu: 76 506 56 13
E-mail:
sekretariat@zkmp.pl

Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie zakładu (p. 19) bądź na adres e-mail
Ważność oferty: 28.07.2023 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana Danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach
  ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice;
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 2. art. 6 ust. 1 lit a RODO -  udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające
  z art. 22(1) k.p.
 3. art. 6 ust,. 1 lit f  RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 1. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
 2. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego
  i organizacyjnego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz  prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji,  podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;

Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.      

 

red. zkmp

Strony w dziale:

Strony w dziale: