Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach został przyjęty zarządzeniem Dyrektora zakładu, który określa zasady organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Dotyczy on ewentualnych skarg na pracowników administracyjnych. 
Zapewnia on realizację konstytucyjnego prawa obywatela do składania skarg i wniosków związanych z wykonywaniem zadań przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pomocą dalekopisu, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie zapisane w formie protokołu.

Skargę lub wniosek wniesiony ustnie, przyjmujący zgłoszenie zapisuje w formie protokołu, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi i wnioski wpływające do ZKM, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Strony w dziale:

Strony w dziale: