Zgodnie z Regulaminem przewozu osób publicznym transportem zbiorowym, skargi i reklamacje związane z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, składa się pisemnie:

  • w formie papierowej  - pismo podpisane podpisem własnoręcznym na adres Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice
  • elektronicznie poprzez e-mail  - pismo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub osobiście w siedzibie zakładu, w czwartki w godz. od 9:00-10:00.

Skargi i reklamacje wniesione anonimowo nie będą rozpatrywane.

Termin rozpatrzenia skargi lub reklamacji wynosi 14 dni.

Strony w dziale:

Strony w dziale: