Uchwałą Nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w  Polkowicach" i zatwierdzenia jej statutu, utworzono Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Od 01.01.2008 r. PGMiKM w  Polkowicach jako jednostka organizacyjna gminy Polkowice przejęła obowiązki organizowania i nadzorowania komunikacji miejskiej w Polkowicach.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach jako jednostka organizacyjna gminy Polkowice, został utworzony w 2017 r. w formie samorządowego zakładu budżetowego, na podstawie Uchwały nr XXII/337/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 września 2017 r., celem świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Polkowice i gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia.

Przedmiot działalności zakładu:

1) realizacja zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2) organizacja miejskiej komunikacji publicznej

3) utrzymanie w należytym stanie technicznym środków trwałych powierzonych i własnych zakładu, poprzez wykonywanie remontów i napraw tych środków

4) realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień międzygminnych, dotyczących komunikacji publicznej

5) świadczenie usług w zakresie przewozów regularnych, specjalnych oraz przewozów okazjonalnych w granicach administracyjnych gminy Polkowice i gmin, z którymi zawarte zostało porozumienie międzygminne, w sprawie realizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

W 2014 r. komunikacja stała się bezpłatna na podstawie Uchwały Nr XL/467/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice. W wyniku tej decyzji liczba przewożonych pasażerów w 2015 r. wzrosła o 1/3 w stosunku do 2014 r., tj. z 214034 do 340353, a w 2021 r. z darmowej komunikacji miejskiej skorzystało ponad 500.000 osób.

Od 2014 r. priorytetem komunikacji miejskiej w Polkowicach jest ekologiczny transport publiczny. Zgodnie z ideologią ustawy o elektromobilności od 2017 r. miasto korzysta z dwóch elektrycznych autobusów czeskiego producenta firmy SOR Libchavy. Elektryczne autobusy spełniają planowane założenia przyjęte w Strategii rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035, przynosząc korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne dla miasta.

W marcu 2019 r. na wniosek ZKM, gmina Polkowice złożyła wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WD w konkursie dla poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI o dofinansowanie dla 9 autobusów w stu procentach elektrycznych. W wyniku otrzymanej dotacji z Funduszu Europejskiego w wysokości ponad 14.000.000,00 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym ponad 5.000.000,00 zł, gmina Polkowice zakupiła od konsorcjum firm Busnex Poland Sp. z o.o., lider oraz Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., dla ZKM w Polkowicach 9 elektrycznych autobusów marki YUTONG E10, wraz dostawą dwóch stacji ładowania o mocy 200 kW, wyposażonych w dwa terminale pozwalające ładować jednocześnie cztery autobusy.

W wyniku zrealizowanej inwestycji, ZKM zwiększył tabor elektrycznych autobusów do 11, z rozbudowaną infrastrukturą ładowania, stając się w ten sposób zielonym punktem na mapie Polski.

Członkostwo w IGKM

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach 13.05.2019 r. stał się członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Warszawie. IGKM jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszonych w niej członków i działa na podstawie przepisów o izbach gospodarczych oraz statutu. Reprezentuje i chroni interesy jej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności, a w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także tworzy warunki umożliwiające rozwój tej działalności, m.in. poprzez: podejmowanie inicjatyw prawodawczych, opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań związanych z działalnością publicznego transportu zbiorowego oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi w sprawach publicznego transportu zbiorowego.

Misja i wizja Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Misją zakładu jest realizacja zleconych przez gminę Polkowice - organizatora transportu zbiorowego, usług komunikacji zbiorowej na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie wszystkim pasażerom bezpiecznego, niezawodnego i przyjaznego środowisku transportu. Satysfakcja wszystkich pasażerów z jakości świadczonych przez nas usług jest naszym priorytetem.

Wizja

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach jest zdeterminowany, aby jako przewoźnik transportu zbiorowego spełniać wysokie standardy jakościowe i ekologiczne świadczonych usług. Chcemy, aby komunikacja miejska stała się alternatywą dla podróżowania samochodami osobowymi. Z konsekwencją i zaangażowaniem pragniemy budować wysoko ocenianą markę, której zalety będą dostrzegane przez wszystkich pasażerów. Profesjonalna obsługa, ekologiczny i dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, systematycznie unowocześniany tabor, to cel który będziemy konsekwentnie realizować.

Strony w dziale:

Strony w dziale: