Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 30.08.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.08.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu występujących treści niedostępnych lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu)

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.08.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 20.10.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z udziałem informatyka jednostki.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Dubaniowska adres e-mail: m.dubaniowska@zkmp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 5065600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach przy ul. Kolejowa 25, budynek warsztatowy zajezdni autobusowej z częścią socjalno -magazynową

Budynek 2 kondygnacyjny bez platformy dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których 1 (z tyłu budynku) jest dostępne dla osób na wózkach. Przy wejściu głównym są podwójne drzwi. Sekretariat znajduje się na piętrze budynku. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia administracyjno-biurowe numer 15-16, 19-21 znajdują się na piętrze i są niedostępne dla osób na wózkach (schody). W celu załatwienia sprawy należy udać się na parter (pomieszczenia socjalne kierowców), gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. Brak dzwonka przy wejściu do budynku przywołującego pracownika. Brak pętli indukcyjnej
Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym

Przy wejściu głównym do budynku ul. Kolejowa 25 zostało wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych –  1 miejsce.

Informacje dodatkowe

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Strony w dziale:

Strony w dziale: