O nas

Historia ZKM
Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach jako jednostka organizacyjna Gminy Polkowice, powołany w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego, został utworzony w roku 2017 na podstawie Uchwały nr XXII/337/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach i funkcjonuje od dnia 1 października 2017 r.. Jednak historia Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zaczęła się kilka lat wcześniej…

Włodarze miasta Polkowic na mocy Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w  Polkowicach" i zatwierdzenia jej statutu, tworzą jednostkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Od dnia 1 stycznia 2008 r. PGMiKM w  Polkowicach jako jednostka organizacyjna Gminy Polkowice przejmuje obowiązki organizowania i  nadzorowania komunikacji miejskiej w Polkowicach.

Początkowo w roku 2008 komunikacja swoim działaniem obejmuje jedynie granice miasta Polkowic. Utworzone zostają rozkłady jazdy dla dwóch linii komunikacyjnych, a tabor obsługujący pasażerów nie przekracza dwóch autobusów. Dział Transportu PGMiKM w Polkowicach regularnie monitorując i analizując potrzeby mieszkańców w  zakresie potrzeb przewozowych, w 2009 roku w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala rozszerzenie swojej działalności na obszarze całej Gminy. w ten sposób, w kilku krokach przybliżając się do roku 2013, Komunikacja Miejska objęła siatką połączeń 15 wiosek z centralnym punktem jakim stało się miasto Polkowice. Utworzono 6 linii komunikacyjnych, a tabor zwiększył się do 5 autobusów. Kamieniem milowym w rozwoju komunikacji miejskiej w Polkowicach był koniec 2014 roku. Wspólnie PGMiKM wraz z Burmistrzem Polkowic Wiesławem Wabikiem podejmują decyzję włączenia Miasta Polkowic do grona nielicznych miast w Polsce z darmową komunikacją miejską.

Od tej pory, na mocy Uchwały nr XL/467/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice, wszyscy pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Polkowicach, mogą poruszać się swobodnie po całym terenie Gminy nie ponosząc żadnych kosztów. z tym dniem liczba przewożonych pasażerów gwałtownie wzrosła z 214.034 osób w 2014 roku do 340.353 osób w 2015 roku. Plusem w/w decyzji jest fakt, iż komunikacja w Polkowicach nie tylko staje się darmowa ale również sprzyja ochronie środowiska. Duża część mieszkańców Gminy Polkowice zrezygnowała z  własnych środków transportu na rzecz korzystania z komunikacji miejskiej, obniżając w ten sposób emisję gazów cieplarnianych.

Od roku 2014 priorytetem rozwoju komunikacji miejskiej w Polkowicach jest ekologiczny transport publiczny. Zgodnie z ideologią Ustawy o elektromobilności już w 2017 r. roku miasto korzysta z dwóch elektrycznych autobusów czeskiego producenta firmy SOR Libchavy. Elektryczne autobusy świetnie sprawdzają się w Polkowicach przynosząc niebagatelne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Ambitne plany Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach to stworzenie do 2021 r. sieci autobusów ze 100% napędem elektrycznym na całym obszarze Gminy oraz zwiększenie taboru do 11 elektrycznych autobusów z rozbudowaną infrastrukturą ładowania, stając się w ten sposób zielonym punktem na mapie Polski.

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym z kluczowych projektów zapisanych w uchwalonej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W marcu 2019 roku na wniosek ZKM, Gmina Polkowice złożyła wniosek do RPO WD w konkursie dla poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI o dofinansowanie dla 9 autobusów w stu procentach elektrycznych. W konsekwencji Gmina Polkowice uzyskała dotację z Funduszy Europejskich w kwocie ponad 14 milionów złotych i jako Beneficjent dokłada do tego projektu ze środków własnych ponad 5 milionów. Ta niebagatelna kwota daje nam możliwości zakupu na drodze przetargu zaplanowanych 9-ciu autobusów elektrycznych.