Regulamin przewozu osób komunikacją miejską na terenie Gminy Polkowice

I. Przepisy ogólne
§ 1.
 1. Regulamin przewozu osób komunikacją miejską na terenie gminy Polkowice, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje w autobusach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
 2. Przez „przewoźnika” rozumieć należy Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, wykonujące regularne przewozy osób miejską komunikacją autobusową.
 3. Przez „pojazd” rozumieć należy autobusy przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego, jak również osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz rowerów, w regularnej komunikacji publicznej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
II. Obowiązki przewoźnika
§ 2.
 1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozów.
 2. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu, zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, braku opłat za przejazd, itp.
 3. W każdym pojeździe powinna znajdować się dokładna informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące świadczonych usług przewozowych.
 4. Podczas jazdy zabronione jest przewożenie osób postronnych w kabinie kierowcy oraz prowadzenie rozmów i spożywanie posiłków przez kierującego pojazdem.
 5. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed ich zamknięciem.
III. Zasady korzystania z przewozów
§ 3.
 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą tablicy informującej o kierunku jazdy.
 3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek dla wsiadających (nie dotyczy pojazdów uszkodzonych oraz pojazdów, których obsługa ma wyznaczoną przerwę na posiłek), w celu umożliwienia oczekującym osobom zajęcie miejsca w pojeździe.
 4. Pasażer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku „na żądanie”, chcąc wsiąść do pojazdu powinien podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien nacisnąć przycisk lub poinformować kierowcę o swoim zamiarze, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
 5. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
 6. Pasażerowie, którzy zajmują miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązani są do zwolnienia tych miejsc w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca te są przeznaczone.
 7. Przewóz osób na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych może odbywać się tylko na wyznaczonym miejscu w pojeździe. w miejscu tym, może odbywać się również przewóz rowerów, jednakże pierwszeństwo mają osoby na wózkach inwalidzkich oraz wózki dziecięce. Przewóz rowerów może odbywać się również na innym wyznaczonym do tego celu miejscu. Ponadto przewóz rowerów w środkach komunikacji miejskiej może odbywać się pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia pasażerów oraz nie zasłania widoczności obsłudze autobusu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.
 8. Wózek (dziecięcy, inwalidzki) oraz przewożone w nim dziecko (lub inna osoba) muszą być odpowiednio zabezpieczone.
 9. Nadzór nad przewożonym bagażem, wózkami i rowerami oraz ich zabezpieczenie należy do podróżnego.
 10. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
 11. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:
  1. zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe;
  2. uciążliwych dla innych pasażerów.
 12. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe:
  1. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia;
  2. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy;
  3. spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
  4. granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe, w szczególności prowadzenia długich rozmów telefonicznych;
  5. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;
  6. wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub podobnym sprzęcie;
  7. wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę.
 13. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikającego z ust. 11 i 12, pozostają w pojeździe, obowiązane są go opuścić na wezwanie obsługi pojazdu, personelu nadzoru lub innych upoważnionych do tego osób.
 14. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i używanie tzw. e-papierosów oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych.
 15. Pasażer może przewozić bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe, w taki sposób aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na uszkodzenia ciała i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem.
 16. Zabrania się przewożenia w pojazdach:
  1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie;
  2. materiałów, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. otwartych pojemników ze smarami, farbami, olejami, itp.);
  3. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących albo innych materiałów niebezpiecznych;
  4. przedmiotów szklanych niezabezpieczonych przed rozbiciem;
  5. przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów prawa.
IV. Przyjmowanie skarg i reklamacji
§ 4.
 1. Podmiotem właściwym do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest Dział Transportu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
 2. Terminy rozpatrywania skarg i reklamacji zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

pobierz