Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Działając zgodnie z art. 61 Konstytucji RP mówiącego, że:
  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
oraz ustawy o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępniamy Państwu "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

pobierz

Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ZKM w Polkowicach
Regulamin określa zasady organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
Zapewnia realizację konstytucyjnego prawa obywatela do składania skarg i wniosków związanych z wykonywaniem zadań przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.

pobierz