Deklaracja dostępności strony internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • brak tekstów alternatywnych
 • informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo
 • niewystarczający kontrast

Wyłączenia
 • mapa interaktywna
 • skany dokumentów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Dubaniowska.
 • E-mail: m.dubaniowska@zkmp.pl
 • Telefon: 76 5065600

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
 • Adres: ul. Kolejowa 25
  59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@zkmp.pl
 • Telefon: 76 5065600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

  Budynek Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach przy ul. Kolejowa 25, budynek warsztatowy zajezdni autobusowej z cześcią socjalno -magazynową

  Budynek 2 kondygnacyjny bez platformy dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których 1 (z tyłu budynku) jest dostępne dla osób na wózkach. Przy wejściu głównym są podwójne drzwi. Sekretariat znajduje się na piętrze budynku. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia administracyjno-biurowe numer 15-16, 19-21 znajdują się na piętrze i są niedostępne dla osób na wózkach (schody). W celu załatwienia sprawy należy udać się na parter (pomieszczenia socjalne kierowców), gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. Brak dzwonka przy wejściu do budynku przywołującego pracownika. Brak pętli indukcyjnej
  Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

  Przy wejściu głównym do budynku ul. Kolejowa 25 zostało wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych –  1 miejsce


Inne informacje i oświadczenia

  Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem pełnej dostępności strony internetowej